Сигнали за деца в риск от отпадане от образователната система

Сигнали за отпаднали от образователната система деца и за такива в риск от отпадане може да подавате на телефон 0800 10 112 или на obhvat@mon.bg