АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Информация за предоставяне на административни услуги

1. Наименование на административната услуга

 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

 • Директорът на ДГ №9 “Калина Малина“

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 • За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

 • Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

 • Безсрочен

7. Такси или цени.

 • Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

 • Регионално управление на образованието
 • Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 • Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

11. Начини на получаване на резултата от услугата

 • Лично/от родител/настойник на детето/ чрез упълномощено лице