ЗА НАС

     При нас децата получават отлична подготовка във всички културно-образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания на МОН.  Педагогическият и медицинският персонал е високо квалифициран и с богат професионален опит. За децата се грижат 20 педагози, 3 медицински сестри и 17 човека не педагогически персонал.

 ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 • Утвърждаване на ДГ №9 като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процеса.
 • Изграждане на възпитателно-образователна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

МИСИЯ:

 • Стимулиране детската индивидуалност и развитие.
 • Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

СТРАТЕГИЯ:

 • Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 • Професионална компетентност на педагогическия екип, отговаряща на образователните изисквания и потребности и европейски компетенции.
 • Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.

ЦЕЛ:

 • Социализиране на детето.
 • Предоставяне на възможностите на всяко дете за равен старт.
 • Демократичност и хуманност в управлението и организацията на възпитателно –образователният процес в детското заведение.
 • Изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в I-ви клас.

КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 • Формиране здраво, знаещо и можещо дете.
 • Качествен учебно -възпитателен процес съчетаващ традиции и новаторство. Осигуряване на емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие.
 • Осъвременяване на материалната и дидактичната база.
 • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение.
 • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ.
 • Развитие на детската реч.
 • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП.
 • Изкуство.
 • Екология.
 • Спорт.
 • Високо ниво в професионалната квалификациа на педагогическият и останалия песонал.
 • Подготовка и реализиране на проекти.

ЗАДАЧИ

 • Овладяване на позотивни поведенчески модели.
 • Формиране на усещане за съпричастност и принадлежност към социални общества най-близки до детето: семейство – детска градина.

     Ние, учителите от ДГ № 9 ”Калина Малина”  също растем, развиваме се и се усъвършенстваме заедно с нашите възпитаници. Харесва ни да научим нещо ново, да потърсим в добре познатите неща неоткрити свойства, да използваме в работата си съвременна техника.

     Колектива на ДГ № 9 ”Калина Малина” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата възпитавани в детската градина , като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

В ДГ №9 “Калина Малина“ – гр.Перник – децата са не само възпитавани и обучавани,

децата са
ОБИЧАНИ!