Тренинг с родители по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – група „Слънце“ Централна сграда /08.11.2023/